Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Koszyk
0
Koszyk

Odstąpienie od umowy

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
- Dane Przedsiębiorcy: F.H.U. Magicauto Małgorzata Giza, z siedzibą: ul. Jagodowa 53 62-090
Bytkowo wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 301194741, nr NIP 948-174-81-29, e-mail:
biuro@magicauto.pl, telefon: +48601-73-74-72
 
- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy *
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- Data odbioru .......................................................................
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ....................................................................................................
- Adres konsumenta(-ów) ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
.....................................................................................................................
- Data .....................................................
* niepotrzebne skreślić
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl